XARXA COOPERASEC 2018. NOVES LÍNIES POR REFORÇAR ELS VINCLES I PROMOURE L’ECONOMIA COMUNITÀRIA A POBLE SEC

Aquest any 2018 CooperaSec reprenem amb energia l’activitat que ja fa quasi set anys  estem duent a terme amb diferents accions per promoure l’economia social i solidària a Poble Sec, afiançant els vincles necessaris per crear una xarxa de col·lectius que caminin cap a un barri cooperatiu, que posi en primer pla l’economia comunitària. És el que des del 2016 vam anomenar la “Xarxa Impuls CooperaSec” i que, enguany, des del grup motor de CooperaSec, constituïts com a associació, reforcem amb unes línies estratègiques molt clares per consolidar-nos.

Les línies que volem treballar en els propers dos anys passen por dinamitzar tres eixos que creiem que són clau per dibuixar alternatives a l’actual sistema socioeconòmic imperant i que posin de relleu la pràctica de les anomenades “altres economies” al barri: l’eix relat (tenir una visió comuna d’allò que entenem per economia social i solidària i a la vegada fer una tasca documental a Poble sec), l’eix espai (disposar d’un lloc físic per a la promoció de l’economia comunitària i que sigui lloc de trobada de la xarxa i de les seves activitats) i l’eix acompanyaments (continuar dotant d’eines a tots aquells col·lectius naixents que volen fer créixer l’economia cooperativa i reforçar-los) . Tots ells ajuden a establir els vincles necessaris per enfortir la Xarxa CooperaSec.

La idea és continuar realitzant trobades, tallers i  acompanyaments de projectes com un necessari treball de fons i de continuïtat  de la tasca que venim desenvolupant des de l’any 2012 en aquest barri amb les primeres Jornades de Cooperativisme a Poble Sec . Un impuls que ha de desenvocar en altres jornades (com la primera fira d’economia social i solidària a Poble Sec) però que requereix de recursos per tal que es puguin desenvolupar, de manera sostenible i amb qualitat, les línies estratègiques plantejades. Durant el darrer any hem estat fent esforços per fer-ho possible.

D’on venim i cap on anem

Les línies estratègiques per a aquests dos propers anys sorgeixen precisament del treball de diagnosi fet al barri el 2016, que ens va donar una primera radiografia dels projectes comunitaris existents i de les mancances per treballar.

L’any  2016, i amb la voluntat de reforçar la xarxa de propostes ja existents i ajudar a impulsar accions d’emprenedoria social i de base comunitària, CooperaSec va engegar una diagnosi participativa (amb tallers, trobades i jornades per emprendre i formar-se en economia comunitària ) amb els diferents  projectes i col·lectius, que s’ha plasmat en un mapa, el MapaSec, que ha dibuixat  l’estat de l’economia comunitària del Poble Sec. El procés va treure unes dades i diagnosi clares: sectors econòmics infrarepresentats, dificultats per a un pla d’activació econòmica al barri, necessitat de fomentar experiències d’economia social i solidària com a via sòlida per a l’autoocupació, necessitat de  finançament, formació, acompanyament i espai per als projectes naixents, així com la necessitat de mantenir els espais de trobada i diàleg per buscar estratègies per desenvolupar un relat comú i compartit de la Xarxa de CooperaSec. Fruit d’aquest diagnòstic participatiu, a inicis de 2016, vam sol·licitar al Districte de Sants-Montjuïc poder fer ús d’un espai en desús de  l’edifici de la Biblioteca Francesc Boix, per poder promoure iniciatives  de la xarxa CooperaSec. Aquesta és ara la nova seu de CooperaSec.

Reptes a seguir: relat comú, espai compartit i formació i informació a Poble Sec

Impulsar la lògica de l’economia social i solidària i fer-ho des d’un lloc cohesionador i comunitari requereix de  l’articulació d’una xarxa cooperativa amb un conjunt de persones i col·lectius que creguin en el camí que es vol fer i treballin en aquesta direcció, la de construir un barri cooperatiu promovent la  col·lectivització en totes les àrees de la vida social. Per això volem centrar-nos en les pràctiques de l’autogestió de la producció i reproducció social, que incloguin  la diversitat cultural i de gènere i en la creació i gestió col·lectiva  d’infraestructures comunitàries, que donin resposta a necessitats existents i situïn a les persones (i la cura) al centre.

Els tres eixos que promovem aquest 2018, inciats ja el 2016, per reforçar aquest esperit i camí que hem iniciat per a constituir la Xarxa CooperaSec, passen per:

Treball de l’eix relat: Tot  i venir d’una tradició associativa i cooperativa, Poble Sec no disposa  d’un treball exhaustiu sobre aquesta tradició des d’un punt de  vista històric i documental i tampoc s’ha generat ni  articulat un espai que ajudi a teixir i crea un relat comú de l’imaginari de barri cooperatiu que volem construir entre tots i totes (què és un barri cooperatiu? quins projectes en formen part? quin substrat de valors hi recau? a quines  comunitats arribem i amb quins col·lectius teixim vincles? d’on parteix la intercooperació? com generar sinergies?). Amb tot  això volem desenvolupar un relat que es construeixi conjuntament i que arribi precisament a col·lectius que fins ara no hem arribat, com població migrada, amb projectes que segurament descansen sobre la mateixa base de valors però  sense uns vincles definits.


Treball de l’eix espai
: un  espai com a  lloc comú, punt de referència i d’articulació de projectes, espai de treball compartit i punt de trobada, informació i formació per consolidar i cohesionar el desenvolupament de l’economia comunitària a Poble Sec. El “lloc” físic d’aquest espai, que surt de la mateixa diagnosi elaborada  per CooperaSec, ja té una ubicació en un contracte de cessió d’ús que s’ha gestionat amb el Districte de Sants-Montjuïc: un espai a la Biblioteca Francesc Boix, al carrer Blai. Un  lloc que considerem idoni com a punt per a la dinamització i  desenvolupament d’altres economies, precisament al carrer on el procés de gentrificació té més rellevància al territori, fent visible un model econòmic al servei de les  persones i no dels interessos privats. En ser-ne un lloc molt de pas del veïnat ha de permetre que el model de les altres economies sigui més accessible al veïnat i no només als projectes. Aquest espai ha de ser el punt de trobada, lloc de consolidació, de referència i de cohesió dels projectes que formen o vulguin formar part de la Xarxa CooperaSec, per treballar cap a la intercooperació.

Treball de l’eix acompanyament: tot continuant donant suport a les accions d’emprenedoria social i a l’economia comunitària  del territori (bancs d’hores assessorament, acompanyament i formació, tallers grupals…). Per tot això es valora que des de la Xarxa  CooperaSec s’ha de garantir uns recursos per fer possible aquestes  accions: acompanyament psicosocial als grups amb necessitats per emprendre i/o amb dificultats per sostenir la seva activitat. En  aquest eix volem prioritzar associacions de base comunitària, per considerar que hi ha un buit en aquest perfil de col·lectius que encara no són cooperatives, però que estan incidint en propostes socio-comunitàries al barri, així com formació en els àmbits àmbits de gestió cooperativa i econòmica.

Amb tot, es vol fer més visible i més forta la Xarxa CooperaSec de Poble Sec, amb trobades regulars dels actors de l’economia solidària al barri i altres agents.

I mentre la xarxa va creixent i es va consolidant, ja hem establert alguns vincles i posat en marxa alguns projectes. En l’àmbit d’alguns acompanyaments i també de promoció de l’economia social i solidària, serem node territorial de Coopolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona. I d’entre els projectes que engeguem, enguany les cures tenen una especial atenció amb CooperaCures, un projecte que pretén engegar un procés d’autoorganització i emprenedoria col·lectiva al barri del Poble Sec orientat a socialitzar i democratitzar la responsabilitat vers la cura, a partir de la constitució d’una associació sense ànim de lucre amb les persones prestadores de serveis, les persones amb necessitats de cures i llurs famílies, el teixit comunitari del barri i el suport de l’administració local. Us n’anirem informant.

IMG_5741

IMG_6464

20160628_190104